Autobussen Cannaerts

Verkoopsvoorwaarden

Uit ervaring weten we dat er een heleboel vragen te beantwoorden zijn bij het boeken van een autobus. De meest voorkomende vragen hebben we hiernaast even op een rijtje gezet.

 

Heb je nog een andere vraag? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Contact

Bij bevestiging van een boeking (autocar of reis) aanvaardt u de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden van Autobussen Cannaerts bvba (hierna kortweg “het autocarbedrijf” genoemd). Van deze verkoopsvoorwaarden vindt u hieronder een samenvatting. De volledige verkoopsvoorwaarden kan u bij ons verkrijgen op eenvoudig verzoek via e-mail.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN:

 • Artikel 1:
  Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Londerzeel, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De betalingen mogen in geen geval afhankelijk zijn van bijzondere omstandigheden.
 • Artikel 2:
  Gebeurlijke klachten aangaande onze facturen moeten ingediend worden per aangetekend schrijven per post binnen de 8 (acht) dagen op straffe van nietigheid.
 • Artikel 3:
  Indien er zonder geldige reden geen betaling gebeurd van de factuur, binnen 15 dagen na de toezending ervan, zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadebeding verschuldigd zijn gelijk aan 20% van het verschuldigde bedrag ten titel van schadeloosstelling voor het verlies te vergoeden als gevolg van extra beheerskosten, kredietkosten en verlies aan rendement van geïnvesteerd kapitaal; tevens zullen verwijlinteresten worden aangerekend van 1,5% per maand vanaf de datum van de factuur zonder enige ingebrekestelling.
 • Artikel 4:
  Alle geschillen en betwistingen worden uitsluitend onderworpen aan de rechtbank van Mechelen

BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN:

REISSOM EN BETALING:

 • AUTOCARVERHUUR:
  Bij reservatie van één of meer een autocars dient een voorschot van 25% van het totale bedrag binnen 14 dagen betaald te zijn. Het saldo dient uiterlijk 1 week voor vertrek vereffend te zijn. Ingeval van betwisting is uitsluitend de rechtbank van Mechelen bevoegd hierover uitspraak te doen.
 • DAGREIS:
  De reservatie van een dagreis is pas definitief na ontvangst van het verschuldigd bedrag op rekening van het autocarbedrijf. De datum van ontvangst van uw betaling geldt als datum van inschrijving.
 • MEERDAAGSE REIS:
  Bij reservatie van een reis dient een voorschot van 25% van de reissom per persoon binnen 14 dagen betaald te zijn. Het saldo dient uiterlijk 6 weken voor vertrek vereffend te zijn. Ingeval van betwisting is uitsluitend de rechtbank van Mechelen bevoegd hierover uitspraak te doen.

EXTRA TOERISTENBELASTING:
Indien het hotel tijdens het seizoen extra toeristenbelasting heft, dient deze door de reiziger ter plaatse afgerekend te worden.

BAGAGE:

Het autocarbedrijf is niet verantwoordelijk voor enige schade, verlies of diefstal van uw bagage, noch van voorwerpen die in de autocar achtergelaten worden. Sluit hiervoor bij reservatie een reisverzekering af.

WIJZIGINGEN EN ERRATA:

Het aanbod werd opgemaakt volgens de beschikbare gegevens op datum van de bevestiging door Autobussen Cannaerts. Eventuele errata en/of wijzigingen zullen zo vlug mogelijk meegedeeld worden.

ANNULATIE DOOR DE KLANT:

Annulatie door de klant van een bestelde rit kan enkel geschieden schriftelijk.

► De annulatiekosten zijn ten laste van de besteller en bedragen €100,00 per rit.

► Indien de klant 14 dagen voor vertrek annuleert, is de annulatiekost 50 % van de totale som.

► Indien de klant minder dan een week voor het vertrek annuleert, is de annulatiekost 100 % van de totale som.

ANNULATIE DOOR HET AUTOCARBEDRIJF:
Indien een autocarrit of reis (dagreis of meerdaagse reis) eenzijdig door het autocarbedrijf wordt geannuleerd, krijgt de klant de door hem betaalde sommen integraal teruggestort. Een annulatie door het autocarbedrijf kan echter nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding.

KLACHTENREGELING:

Voor de afreis:

 • Klachten voor of bij aanvang van de rit, moet de reiziger zo snel mogelijk melden aan de bedrijfsleiding zodat nog tijdig naar een gepaste oplossing kan worden gezocht.

Tijdens de reis:

 • Klachten tijdens de uitvoering van de rit moet de klant zo spoedig mogelijk melden aan het management. Dit dient op een gepaste en bewijskrachtige manier te gebeuren, zodat in gezamenlijk overleg met de klant naar een oplossing kan worden gezocht.

Na de reis:

 • Werd een klacht tijdens de uitvoering van de rit niet bevredigend opgelost, of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één week na het einde van de overeenkomst een klacht indienen bij de busmaatschappij. Dit moet gebeuren per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs, anders is de klacht niet ontvankelijk. Klachten worden steeds behandeld maar geven niet automatisch recht op een schadevergoeding.

Reserveren